برنامه بازدید از بهزیستی و کودکان معلول ذهنی و جسمی توسط تعدادی از دانشجویان دختر دانشگاه پیگیری و اجرا شد. در این بازدید که در تاریخ 96/7/30 برگزار شد تعداد قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه و همچنین جناب آقای فرازی (مدیر محترم امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیشابور) شرکت کردند. در این بازدید، مسئول این مرکز به ارائه توضیحات جزئی درباره بیمارها پرداخته و در خصوص کارکنان و هزینه های مرکز نیز توضیحاتی ارائه دادند.

 

photo 2017 12 31 13 28 23

 

IMG 0194

 

IMG 0220