سرکار خانم محبوبه غلامی

کارشناس محترم امور دانشجویی

راههای ارتباطی: 05143305000 - داخلی 412

 


 

 سرکار خانم معصومه میرزایی

کارشناس محترم امور تغذیه

راههای ارتباطی: 05143305000 - داخلی 416