مديريت امور دانشجويي يكي از مديريت هاي زير مجموعه حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي مي باشد كه وظيفه برنامه ريزي، نظارت و پيگيري امور معيشتي و رفاهي دانشجويان را بر عهده دارد. احترام به شخصيت دانشجويان و تکريم انساني آنها، اهميت دادن به ويژگي هاي قومي، فرهنگي، فردي و شخصيتي، ايجاد تعامل و تشريک مساعي با دانشجويان در رفع مشکلات رفاهي و معيشتي همواره در سرلوحه فعاليت هاي اين مديريت قرار دارد.

اين مديريت در قالب سه اداره اصلي (امور خوابگاهها، تغذيه، رفاه و تعاون) و با همكاري تنگاتنگ واحدهاي امور رايانه، حسابداري، تداركات ، امور قراردادها، اموراداري و دبيرخانه و همچنين تعامل مستمر با مديريت تعالي فرهنگي و فوق برنامه، مديريت تربيت بدني و اداره مشاوره و راهنمائي دانشجويي همواره در جهت ارتقاء خدمت رساني به دانشجويان عزيز قدم بر مي دارد.

1) اداره امور خوابگاهها: اين اداره با توجه به شرح وظايف سازماني خود، مسئول اسکان دانشجويان متقاضي واجد شرايط دانشگاه بر اساس مقررات و آيين نامه هاي مربوطه مي باشد. بديهي است به جهت محدوديت فضاي خوابگاهي و عدم امكان اسكان تمامي دانشجويان در خوابگاههاي ملكي دانشگاه، تعامل با بخش خصوصي و استفاده از توانمندي ها و امكانات خوابگاههاي خودگردان از برنامه هاي جاري اين اداره مي باشد.

2) اداره تغذیه: این اداره با هدف تأمین غذای دانشجویان و نظارت علمی بر کیفیت و کمیت آن، مسئوليت تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان برای وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شام با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و بهداشتی را بر عهده دارد. رزرو، شارژ و توزیع غذا در رستوران ها و خوابگاهها  از طریق سیستم اتوماسیون تغذیه و همچنين بصورت اينترنتي انجام می پذیرد.

 

3) اداره  رفاه و تعاون: اين اداره وظیفه برنامه ریزی   وام ها و امکانات رفاهی تخصیص داده شده از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت را بر عهده دارد. پشتیبانی سیستم نرم افزاری (صندوق رفاه ) نصب شده در سطح دانشکده هاي دانشگاه از ديگر وظايف اصلي اين واحد مي باشد. این اداره ضمن تعامل مستمر با صندوق رفاه وزارت بهداشت و با هماهنگی امور دانشجویی دانشکده ها نسبت به ثبت نام، بررسی و ارسال درخواستهای تایید شده به صندوق رفاه وزارت در چارچوب مقررات و آئين نامه هاي مربوطه در برطرف نمودن دغدغه های مالی دانشجویان قدم بر مي دارد.

شرح وظایف مدیریت دانشجویی

1. برنامه ريزي در خصوص مسائل رفاهي، خوابگاهي و امور تغذيه دانشجويان.

 1. 2. اجراي دقيق قوانين، آئين نامه ها و بخشنامه هاي دانشجويي.
 2. 3. پرداخت وام هاي تحصيلي، مسكن، ضروري، ازدواج، شهريه تحصيلي ، وديعه مسكن به دانشجويان واجد شرايط.
 3. 4. اعطاي تسهيلات رفاهي و امكانات كمك آموزشي مصوب به دانشجويان واجد شرايط.
 4. 5. انجام امور مربوط به باز پرداخت وامها و تسويه حساب تسهيلات رفاهي دانشجويان.
 5. 6. انعقاد قراردادهاي بيمه خدمات درماني و بيمه حوادث دانشجويان.
 6. 7. پذيرش، ثبت نام و اسكان دانشجويان واجد شرايط در خوابگاههاي دانشجويي.
 7. 8. صدور معرفي نامه و كارت ورود به خوابگاهها براي دانشجويان متقاضي خوابگاه.
 8. 9. انجام امور مربوط به تجهيزات و تعميرات مورد نياز در خوابگاههاي دانشجويي.
 9. 10. مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي، ورزشي و فعاليتهاي فوق برنامه در خوابگاههاي دانشجويي.
 10. 11. نظارت و كنترل برنامه سرويس هاي اياب و ذهاب خوابگاههاي دانشجويي.
 11. 12. تهيه و تنظيم برنامه هاي غذاي هفتگي،‌ماهانه و فصلي دانشجويان.
 12. 13. انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحويل، نگهداري ، پخت و توزيع مواد غذايي.
 13. 14. رسيدگي به بهداشت مواد غذايي و بهداشت محيط خوابگاههاي دانشجويي.
 14. 15. بازديدهاي مستمر از خوابگاههاي دانشجويي و سلف سرويسها، به منظور رفع مشكلات و نارسايي هاي موجود.
 15. 16. تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات كاركنان حوزه مديريت دانشجويي به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشكلات دانشجويي .
 16. 17. تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهي دانشجويان در خوابگاهها و سلف سرويس هاي دانشجويي.
 17. 18. استفاده از تجارب ارزشمند ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي در زمينه خدمات رفاهي دانشجويان.