جناب آقای دکترمهدی زارعی

 رئیس اداره تربیت بدنی 

راه های ارتباطی: 05143305000 - داخلی 653- 420