فرم طرح نویسی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی - ویژه کانونها و انجمنها

فرم طرح نویسی فعالیتهای فرهنگی - اجتماعی دانشگاه نیشابور

 

 فرم های کرسی آزاد اندیشی

فرم درخواست برگزاری کرسی آزاد اندیشی - فرم خلاصه

فرم درخواست برگزاری کرسی آزاد اندیشی - فرم جامع

فرم ارزشیابی جلسه کرسی آزاد اندیشی

جمع بندی فرم ارزشیابی جلسه کرسی آزاد اندیشی

گزارش پایانی برگزاری کرسی ترویجی

روند اجرایی برگزاری کرسی های ترویجی

 

 

 فرم های نشریات

فرم درخواست مجوز انتشار نشریات دانشگاهی منطبق بر دستورالعمل اجرایی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی 

فرم اعلام نظر کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

  فرم اعلام شکایت از نشریات دانشگاهی

فرم استعلام آموزشی و انضباطی صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر نشریات دانشگاهی

 

 فرم های اردوهای دانشجویی

دستورالعمل اجرایی اردوهای دانشجویی دانشگاه نیشابور مصوب شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 1396/10/16

فرم شماره 1 - درخواست مجوز اردوی فرهنگی

فرم شماره 2 - درخواست مجوز اردوی ورزشی

فرم شماره 3- درخواست مجوز اردوی علمی

فرم شماره 4- درخواست مجوز اردوی آموزشی

فرم شماره 5 - تعهدنامه اردو (مخصوص شرکت کنندگان در اردو)

فرم شماره 6 - فهرست دانشجویان شرکت کننده در اردو

فرم شماره 7 - ارزیابی نظرات شرکت کنندگان در اردوی دانشجویی

فرم شماره 8 - ابلاغ حکم سرپرست اردو

فرم کلی درخواست مجوز اردوی دانشجویی

فرم های کلی (هشت گانه) اردوی دانشجویی

  فرم گزارش ناظر اردو

فرم گزارش کارشناس فرهنگی اردو

فرم تعهد نامه اردو، سفر، بازدید و ... (مخصوص دانشجو) 

فرم اسامی شرکت کنندگان در اردو، سفر، بازدید و ...

  فرم بیمه شرکت کنندگان در اردو، سفر، بازدید و ...

 

 فرم های تشکل های اسلامی

فرم درخواست مجوز فعالیت تشکل های اسلامی

فرم مجوز برگزاری مراسم های ویژه تشکل های سیاسی

 

 فرم های انجمن های علمی

فرم عضویت انجمن های علمی - دانشجویی

 

  فرم های کانونهای فرهنگی هنری و اجتماعی

 قالب اساسنامه کانونهای فرهنگی هنری و اجتماعی دانشگاه نیشابور

 قالب اساسنامه کانونهای فرهنگی هنری و اجتماعی دانشگاه نیشابور

 

   فرم های آیین دانش آموختگی

فرم درخواست برگزاری آیین دانش آموختگی