جناب آقای محمد محمدیان

 

کارشناس محترم امور فرهنگی

 

راه های ارتباطی: 05143305000 - داخلی 414

@ad_mm

سامانه پیامکی: 6600099936


 

جناب آقای سید محسن حسینی

 

کارشناس محترم امور فرهنگی

 

راه های ارتباطی: 05143305000 -  داخلی 413

@mohoseini

 


 

جناب آقای مسعود اصغر نژاد بلوچی

 

کارشناس محترم امور فرهنگی

 

راه های ارتباطی: 05143305000 - داخلی 415

 


 عکس خودم4

 

جناب آقای محمد دهنهء

 

کارشناس محترم امور فرهنگی

 

راه های ارتباطی: 05143305000 - داخلی 417