معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه،  برنامه‌ریزی، اداره و هدایت کلیه‌ی امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از جمله امور رفاهی، امور تغذیه، مشاوره دانشجویی، ورزش و تربیت بدنی، امور انضباطی، امور فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه، سیاست گذاری و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای فرهنگی و رفاهی دانشجویان را بر عهده دارد. این معاونت، وظایف و مأموریت‌های یاد شده را به وسیله‌ی مدیریت‌های تابعه خود یعنی مدیریت امور دانشجویی، مدیریت امور فرهنگی، مدیریت تربیت بدنی و مرکز مشاوره دانشجویی  به انجام می‌رساند.

 

شرح وظایف معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه:

 • اداره کلیه امور دانشجویی دانشگاه ( خوابگاه، تغذیه،رفاهی ، تربیت بدنی  و غیره)
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی
 • نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی
 • تدوین و پیشنهاد اصول مشاوره دانشجویی
 • برنامه ریزی امور فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه دانشجویی
 • نظارت بر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 • برنامه ریزی برای گسترش وتعمیق ارزشها ی اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه
 • اجرایی کردن برنامه های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت مطبوع
 • پیشنهاد برنامه های لازم به شورا ی فرهنگی دانشگاه
 • حمایت و تشویق در پژوهش ها ی فرهنگی دانشجویی
 • ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، موسسات ونهاد های فرهنگی وانقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی، هنری
 • پیگیری تشکیل کمیته هاو شوراهای مصوب در وزارتخانه
 • نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان در حسن اجرای وظایف آنها