معاونت دانشجویی و فرهنگی - اجتماعی دانشگاه،  برنامه‌ریزی، اداره و هدایت کلیه‌ی امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از جمله امور رفاهی، امور تغذیه، مشاوره دانشجویی، ورزش و تربیت بدنی، امور انضباطی، امور فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه، سیاست گذاری و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای فرهنگی و رفاهی دانشجویان را بر عهده دارد. این معاونت، وظایف و مأموریت‌های یاد شده را به وسیله‌ مدیریت‌های تابعه خود یعنی مدیریت امور دانشجویی، مدیریت امور فرهنگی، مدیریت تربیت بدنی و مرکز مشاوره دانشجویی  به انجام می‌رساند.

مدیریت ها و مراکز