گزارش عملکرد حوزه معاونت دانشجویی ، فرهنگی و اجتماعی در سال 97 منتشر شد...

گزارش کامل و جامع مجموعه فعالیت های حوزه های معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی، مدیریت فرهنگی و اجتماعی، مدیریت دانشجویی، اداره تربیت بدنی، مرکز مشاوره و ... در قالب گزارش عملکرد سال 1397 منتشر شد.

 

jeld1

 

1,2

3,4

5,6


7,8

9,10

 

11,12

  13,14

 15,16

  17,18

 19,20