1 مطالعات نیازسنجی فرهنگی

نیازسنجی فرهنگی - اجتماعی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

نيازسنجي فرهنگي و اولويت بندي الگويي در ميان شهروندان کاشاني

نيازسنجی گام بنيادی در برنامه‌ريزی‌های فرهنگی

پرسشنامه نیازسنجی مسائل فرهنگی دانشگاهیان

نمونه پرسشنامه نیازسنجی مرکز آموزش فرهنگی و اجتماعی

دفتر نیازسنجی جهاد دانشگاهی

 

1 مطالعات ارزیابی فرهنگی

تدوین الگوی ارزیابی شاخص های فرهنگ عمومی در دانشگاهها

طراحی و تبیین مدل ارزیابی امور فرهنگی با استفاده از مدلهای کمی

ارزیابی سیاست‌های فرهنگی آموزش عالی کشور

سياست‌گذاري و استراتژي در برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي ايران

تعیین چگونگی بررسی و آسیب شناسی دستگاههای فرهنگی و رتبه بندی آنها

کتاب ارزیابی عملکرد در سازمانهای فرهنگی

ارزیابی عملکرد در سازمانها و مراکز فرهنگی هنری

مبانی طراحی مدل ارزیابی امور فرهنگی

طراحي مباني نظام ارزيابي عملكرد سازمان‌هاي فرهنگي

تحلیل وضعیت موجود ساماندهی نهادهای فرهنگی کشور

پیوست فرهنگی و شاخص های فرهنگی

الگويي براي دست‌يابي به مؤلفه‌هاي فرهنگي

شاخص های راهبردی، ابعاد و مؤلفه های فرهنگی

رصد فرهنگي، ابعاد و راهكارها


1 مطالعات برنامه ریزی فرهنگی

بررسی روند برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی دانشگاه های دولتی اصفهان طی برنامه دوم و سوم توسعه کشور

خوانش دانشجویان از سیاست های فرهنگی دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه علامه طباطبایی)

میزان اثربخشی برنامه های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی فارس از دیدگاه دانشجویان

عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به برنامه های فرهنگی دانشگاه (مقایسه دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق با دانشگاه دولتی شهید بهشتی)

مديريت راهبردي فرهنگ – چالش‌هاي برنامه‌ريزي فرهنگي در ايران مورد كاوي‌: برنامه‌ها و عملکرد حوزه فرهنگ در برنامه‌هاي 5 ساله توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی کشور

فرآيندی عملياتي برای مديريت استراتژيک در عرصه فرهنگ

ویژگی‌های مدیریت فرهنگی دستگاه‌های فرهنگی

سياست‌گذاري و استراتژي در برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي ايران

 

1 سایر مطالعات و پژوهشهای فرهنگی

چيستي فرهنگ و چگونگي تغييرات آن (پيش‏ نياز مهندسي فرهنگي)

سياست‌هاي ساماندهي فرهنگي در ايران از ديدگاه صاحب‌نظران عرصه‌ي فرهنگ

تحليل محتواي سياست‌هاي فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي

چگونگي تبيين مؤلفه‌هاي اصلي فرهنگ

آمایش فرهنگی کشور

نگاهي به نيمرخ فرهنگي ايرانيان

بررسـی سطح ادراک دانشجـویان از واژه‌هـای «مهندسـی فرهنگ» و «مهندسـی فرهنگی» و نقـش دانشگاه در توسعه آنها

بررسی کارکردها و جایگاه فرهنگی اساتید در اجتماع علمی دانشگاه

نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاههای تهران به فعالیتهای فرهنگی استادان بر اساس ماده اول آیین نامه ارتقا

بررسی کارکردهای اجتماعی و فرهنگی دانشگاه ها از نظر دانشجویان مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

بررسی وضعیت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با رویکرد اسلامی

بررسی روند برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی دانشگاه های دولتی اصفهان طی برنامه دوم و سوم توسعه کشور

خوانش دانشجویان از سیاست های فرهنگی دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه علامه طباطبایی)

میزان اثربخشی برنامه های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی فارس از دیدگاه دانشجویان

نقش فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها در توسعه فرهنگی جامعه

نقش فعاليت هاي فرهنگي روابط عمومي در توسعه ي فرهنگي دانشگاه

عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به برنامه های فرهنگی دانشگاه (مقایسه دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق با دانشگاه دولتی شهید بهشتی)

توسعه فرهنگي در ايران ، چالش‌ها و راهكارها

مديريت فرهنگي و چشم‌انداز 20 ساله