معاونت دانشجویی و فرهنگی - اجتماعی دانشگاه،  برنامه‌ریزی، اداره و هدایت کلیه‌ی امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از جمله امور رفاهی، امور تغذیه، مشاوره دانشجویی، ورزش و تربیت بدنی، امور انضباطی، امور فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه، سیاست گذاری و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای فرهنگی و رفاهی دانشجویان را بر عهده دارد. این معاونت، وظایف و مأموریت‌های یاد شده را به وسیله‌ی مدیریت‌های تابعه خود یعنی مدیریت امور دانشجویی، مدیریت امور فرهنگی، مدیریت تربیت بدنی و مرکز مشاوره دانشجویی  به انجام می‌رساند.

شرح وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه:

 • اداره کلیه امور دانشجویی دانشگاه ( خوابگاه، تغذیه،رفاهی ، تربیت بدنی  و غیره)
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی
 • نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی
 • تدوین و پیشنهاد اصول مشاوره دانشجویی
 • برنامه ریزی امور فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه دانشجویی
 • نظارت بر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 • برنامه ریزی برای گسترس وتعمیق ارزشها ی اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه
 • اجرایی کردن برنامه های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت مطبوع
 • پیشنهاد برنامه های لازم به شورا ی فرهنگی دانشگاه
 • حمایت و تشویق در پژوهش ها ی فرهنگی دانشجویی
 • ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، موسسات ونهاد های فرهنگی وانقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی، هنری
 • پیگیری تشکیل کمیته هاو شوراهای مصوب در وزارتخانه
 • نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان در حسن اجرای وظایف آنها

معاونت دانشجویی و فرهنگی - اجتماعی دانشگاه،  برنامه‌ریزی، اداره و هدایت کلیه‌ی امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از جمله امور رفاهی، امور تغذیه، مشاوره دانشجویی، ورزش و تربیت بدنی، امور انضباطی، امور فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه، سیاست گذاری و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای فرهنگی و رفاهی دانشجویان را بر عهده دارد. این معاونت، وظایف و مأموریت‌های یاد شده را به وسیله‌ی مدیریت‌های تابعه خود یعنی مدیریت امور دانشجویی، مدیریت امور فرهنگی، مدیریت تربیت بدنی و مرکز مشاوره دانشجویی  به انجام می‌رساند.

شرح وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه:

اداره کلیه امور دانشجویی دانشگاه ( خوابگاه، تغذیه،رفاهی ، تربیت بدنی  و غیره)

مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی

نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی

تدوین و پیشنهاد اصول مشاوره دانشجویی

برنامه ریزی امور فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه دانشجویی

نظارت بر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

برنامه ریزی برای گسترس وتعمیق ارزشها ی اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه

اجرایی کردن برنامه های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت مطبوع

پیشنهاد برنامه های لازم به شورا ی فرهنگی دانشگاه

حمایت و تشویق در پژوهش ها ی فرهنگی دانشجویی

ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، موسسات ونهاد های فرهنگی وانقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی، هنری

پیگیری تشکیل کمیته هاو شوراهای مصوب در وزارتخانه

نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان در حسن اجرای وظایف آنها