دانشجویان متقاضی دریافت وام دانشجویی می توانند درطول سال تحصیلی در دو بازه زمانی مشخص شده درخواست وام نمایند.

15اردیبهشت ماه لغایت 15 تیر ماه  و  15 آذر ماه لغایت 10 بهمن ماه، جهت ثبت درخواست وام در تاریخهای اعلام شده به سامانه دانشجویی مراجعه نمایید.

(شایان ذکر است مهلت اعلام شده قابل تمدید نمی باشد)

مدارک لازم جهت ارائه به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه:

1-       اصل سند تعهدنامه تنظیمی توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور.

2-       تصویر حکم استخدامی ضامن ( بایستی ضامن کارمند رسمی یا پیمانی رسمی دولت و شاغل باشد(

3-       حساب بانک تجارت ( شعبه قدس نیشابور ) برای دانشجویان روزانه.

4-       تصویر شناسنامه ضامن و دانشجو.

5-       تصویر کارت ملی ضامن و دانشجو.

6-       تصویر کارت دانشجویی.

7-       آخرین فیش حقوقی ضامن.

8-       نامه کسر حقوق ( در صورت بازنشته بودن ضامن ) عنوان نامه به ( صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری ) ذکر شود.

در صورت ذکر مبلغ در نامه کسر حقوق، مبلغ ضمانت برای

مقطع تحصیلی کارشناسی باید 65/000/000 ریال باشد.

مقطع کارشناسی ارشد باید 35/000/000 ریال باشد.

9-فایل اسکن شده تمام مدارک ( بصورت لوح فشرده با فرمت jpg با کمترین حجم(

بدیهی است متقاضیانی که هرگونه کسری مدارک دارند، فقط در بازه زمانی اعلام شده  برای تکمیل مدارک فرصت دارند و این مدیریت از پاسخگویی به دانشجویانی که مدارک آنها در خصوص تقاضای وام ناقص است معذور می باشد.

مبالغ وام های صندوق رفاه دانشجویی:

برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ( روزانه(

   وام تحصیلی   به مبلغ 4/500/000 ریال

  وام مسکن به مبلغ 4/500/000 ریال

وام تغذیه به مبلغ 1/090/000 ریال که به حساب تغذیه دانشجویان (به دانشجویان بومی وام مسکن و وام تغذیه تعلق نمی گیرد(

دانشجویان دوره شبانه کارشناسی: مبلغ 3/000/000 ریال می باشد، که به حساب عواید دانشگاه واریز می گردد ( حساب شهریه نوبت دوم(

دانشجویان دوره شبانه کارشناسی ارشد: 11/500/000 ریال می باشد. که به حساب عواید دانشگاه واریز می گردد ( حساب شهریه نوبت دوم )

 

 

آشنایی باضوابط ومقررات بازپرداخت

شرایط وضوابط بازپرداخت وام:

1-دانشجویانی که موفق به پایان دوره تحصیلی خودشده اند،پس ازفراغت ازتحصیل نسبت به پرداخت کل بدهی به حساب صندوق رفاه ویا اخذ دفترچه اقساط اقدام می نمایند. زمان تعیین تکلیف بدهی برای کلیه دانشجویان (مشمول وغیرمشمول) حداکثر9ماه پس ازفراغت ازتحصیل می باشد.درصورتی که پس از9ماه برای گرفتن دفترچه قسط مراجعه نماید،دیگربدهی قابل تقسیط نبوده ودانشجومی بایست کل بدهی رایکجاپرداخت نماید.

2-تعداد ومبلغ اقساط بهره مندان ازتسهیلات وام توسط صندوق رفاه دانشجویان تعیین خواهد شد.

3-طول مدت بازپرداخت باتوجه به میزان بدهی حداکثر5 سال می باشد.

4-مبلغ10درصدازکل بدهی قابل تقسیط هنگام فراغت ازتحصیل و صدوردفترچه اقساط بایستی بطوریکجا توسط دانشجو واریز و اصل فیش واریزی تحویل شود. مانده بدهی تقسیط خواهدشد.

تذکر1:بدهی دوران تحصیل دانش آموختگان فوت شده وجانبازوازکارافتاده کلی وشهدا بجز موارد غیرقابل تقسیط و با رعایت ضوابط ومقررات صندوق رفاه دانشجویان بخشوده می گردد.

5-فارغ التحصیلان مراکزآموزش عالی داخل کشور که خدمت نظام وظیفه خود را قبل از شروع به تحصیل انجام داده یا به نوعی از انجام خدمت وظیفه معاف شده و یا می شوند ملزم هستند حداکثر9ماه پس ازفراغت تحصیل با سپردن تعهد لازم به صندوق، دیون تحصیلی خود را براساس دفترچه، شخصاً و یا از طریق محل اشتغال بازپرداخت نمایند و درصورتیکه بیش ازسه بارمتوالی در پرداخت اقساط بدهی خود تاخیرنمایند،بدهی آنان به دین حال تبدیل خواهدشد.

6-تاریخ آغاز بازپرداخت بدهی فارغ التحصیلان مراکزاموزش عالی داخل کشور که مشمول انجام خدمت نظام وظیفه می باشندحداکثر به9 ماه بعد از انجام نظام وظیفه آنان موکول می گردد.(بارعایت بند1(

7-بدهکاران دارای دفترچه اقساط می بایست درتاریخ سررسید هریک از اقساط، به یکی ازشعب بانک تجارت(ویابانک ملی باتوجه به شماره حساب مندرج دردفترچه اقسط صادرشده)  درسراسرکشورمراجعه ومبلغ بدهی خودرابه حساب مندرج در فیش واریزکرده ونسخه دوم(رسیدپرداخت کننده) راتاتسویه حساب نهایی نزدخودنگهداری نمایند. ضمناً در خصوص واریز مبالغ دربانک تجارت به شماره مشتری15رقمی قید شده درفیش و پرفراژ بانکی دقت شده ودر صورت مغایرت بلافاصله توسط کاربربانک، نسبت به رفع آن اقدام گردد.

8-صدور و ارسال هرگونه تاییدیه تحصیلی ویاارسال ریزنمرات وهم چنین معرفی به حوزه نظام وظیفه منوط به صدور دفترچه اقساط می باشدوتسلیم اصل مدارک پس از استردادکل بدهی وانجام تعهدات قانونی دیگرمی باشد.

9-فارغ التحصیلان دارای دفترچه اقساط که درمقاطع بالاترتحصیلی دردانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری ووزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ودانشگاههای غیردولتی پذیرفته می شوند (باحفظ وقفه تحصیلی حداکثریکسال،حدفاصل دومقطع) می توانند باارائه گواهی اشتغال به تحصیل بعد از دریافت دفترچه اقساط المثنی، بازپرداخت بدهی خود را به پس ازفراغت از تحصیل درمقاطع بالاترانتقال دهند.(درصورت عدم مراجعه دانشجو بایستی طبق سررسیددفترچه، اقساط خود راپرداخت نماید(

10-دانشجویان انصرافی،تارک تحصیل واخراجی ملزم به بازپرداخت کامل ویکجای کل وام های دریافتی وهزینه های مربوط به خوابگاه دانشجویی می باشند.

11-انتقال بدهی دانشجویان دریک دوره آموزشی دردانشگاه های یکسان همان رشته وهمان مقطع به همان دوره آموزشی بلامانع می باشد.درغیراینصورت دانشجوی انصرافی محسوب گردیده وطبق مقررات می بایست کل بدهی خودراپرداخت نماید.

12-درسایت صندوق رفاه دانشجویان قسمتی بنام پورتال دانشجویی موجودمی باشدکه اززمان دریافت تسهیلات ازصندوق و واریزکامل بدهی بعدازفراغت ازتحصیل، دانشجومی تواندرونددریافت وبازپرداخت تسهیلات خودرامشاهده ودرصورت تمایل نسبت به واریزاقساط خود به صورت اینترنتی اقدام نماید.