1

 

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ایدز و تست رایگان در دانشگاه نیشابور به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز در دانشگاه نیشابور