برگزاری کارگاه های آموزشی عمومی

آشنایی با ایدز و تست رایگان در دانشگاه نیشابور به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز در دانشگاه نیشابور

1

به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز مرکز مشاوره دانشگاه نیشابور با همکاری معاونت بهداشت در تاریخ 1398/09/13 در محل دانشکده ادبیات، کارگاه آموزشی آشنایی با ایدز برای دانشجویان برگزار نمودند. در این کارگاه آقای کاریزنویی کارشناس معاونت بهداشت مطالبی در مورد آشنایی با بیماری ایدز و راه های مقابله با آن را بیان نمودند و بعد از برگزاری کارگاه از افراد داوطلب تست رایگان ایدز گرفته شد.

کارگاه مقابله با  اانفلانزا

کارگاه اشنایی باشپش وراههای مفابله با ان

کارگاههای روانشناسی تخصصی

کارگاه انگیزش تحصیلی

کارگاه اموزشی غلبه بر اهمال کاری تحصیلی

کارگاه اموزش جراتمندی

کارگاه از انتخاب تا ازدواج

کار گاه مدیریت هیجان(در حال ثبت نام)

کارگاه پیشگیری از اعتیاد(در حال ثبت نام)

کارگاه موفقیت یا شکست عاطفی(در حال ثبت نام)